1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika strony internetowej www.kotly-rzeczyca.pl (dalej również „Strona”) przez Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka, Rzeczyca, ul. Prosta 5, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 5380011543, REGON: 030001418, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator chroni dane Użytkownika na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dokładne dane Administratora

Właścicielem Strony i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka, Rzeczyca, ul. Prosta 5, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 5380011543, REGON: 030001418.

Rodzaje przetwarzanych danych

 1. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika podane przez niego w fromularzu kontaktowym oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie, jak również dane dotyczące sesji, urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 • korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy).
 • marketingu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).
 • marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 2. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna– prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 5. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Strony (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Strony. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dostęp do danych Użytkownika i ich przechowywanie

 1. Administrator nie sprzedaje danych Użytkowników ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Użytkowników Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i marketingowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub marketingowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna, agencja reklamowa) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka przy prowadzeniu Strony. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 1. Podmioty przetwarzające: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi marketingowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 2. Administratorzy: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • Dane osobowe Użytkownika przechowywane są:
  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora.
 • W przypadku, gdy podstawa przetwarzania danych jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony do preferencji Użytkownika, a także administrowania Stroną.
 2. W przypadku skierowania żądania Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze Strony są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie, obsługi procesu sprzedaży i dostawy zakupionych produktów, obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowania i przesłania ofert handlowych, zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej Strony, hostingu.
 2. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.
 3. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika na Stronie.

Zmiana celu przetwarzania danych

O każdej zmianie celu w jakim Administrator korzysta z danych osobowych lub zmianie praw Użytkownika, Administrator poinformuje niezwłocznie drogą mailową lub w formie pisemnej.

Prawa Użytkownika

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do zażądania informacji o tym, jakie jego dane osobowe przechowuje Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka. Aby to zrobić, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail info@kotly-rzeczyca.pl lub drogą pocztową na adres: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka, Rzeczyca, ul. Prosta 5, 21-560 Międzyrzec Podlaski – otrzymasz informacje pocztą e-mail lub drogą pocztową – w zależności od wybranej formy.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana bezpośrednio do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka.

Prawo do poprawiania danych

Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Zgłoszenie może zostać dokonane drogą elektroniczną na adres e-mail info@kotly-rzeczyca.pl lub drogą pocztową na adres: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka, Rzeczyca, ul. Prosta 5, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, Użytkownik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka. W takim wypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Użytkownika. Prawnie usprawiedliwionym celem nie może być w tym wypadku marketing bezpośredni Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośrednio. Może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 1. wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
 2. informując o tym Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail info@kotly-rzeczyca.pl lub drogą pocztową na adres: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka, Rzeczyca, ul. Prosta 5, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Prawo do ograniczenia

Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych.

Jak skorzystać ze swoich praw?

Aby się skontaktować z Administratorem w zakresie związanym z ochroną danych osobowych, możesz skorzystać z następujących form kontaktu:

 1. wiadomość wysłana na adres e-mail: info@kotly-rzeczyca.pl lub
 2. wiadomość wysłana drogą pocztową na adres: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka, Rzeczyca, ul. Prosta 5, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe w niewłaściwy sposób, niezgodnie z prawem albo niedostatecznie je chroniąc, może skontaktować się z nami. Ma też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

W przypadku wycofania zgody Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka nie będzie więcej wysyłać Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 1. wycofanie zgody w formie wiadomości e-mail na adres: info@kotly-rzeczyca.pl lub
 2. drogą pocztową na adres: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka, Rzeczyca, ul. Prosta 5, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być zadane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail info@kotly-rzeczyca.pl lub drogą pocztową na adres: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jerzy Pietruszka, Rzeczyca, ul. Prosta 5, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z witryny.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • reklamowych i statystycznych, tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i na portalu Facebook.
 1. Zaufani partnerzy Administratora mogą korzystać z targetowania i profilowania w celu monitorowania preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania Użytkowników do celów reklamowych. Z tego właśnie powodu należy zaakceptować politykę prywatności zawierającą politykę cookies podczas pierwszego wejścia na Stronę. Akceptacja polityki jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Alternatywą jest samodzielnie zablokowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 3. W każdym przypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Dodatkowa informacja na temat wybranych firm, którym powierzamy przetwarzanie danych

Administrator korzysta z systemów wyspecjalizowanych firm, co może się wiązać z powierzeniem im przetwarzania danych. Niektóre z tych firm są spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale są objęte programem Tarczy Prywatności UE-USA (www.privacyshield.gov/list).

Są to systemy reklamowe i analityczne: na serwerach tych firm zbierana jest informacja o wyświetleniach i kliknięciach reklam Administratora oraz o treściach oglądanych na stronie internetowej. Dzięki plikowi cookie, a czasem także adresowi email Użytkownika oraz temu, że loguje się on w systemach tych firm, są one w stanie powiązać wyświetlenia i kliknięcia z wcześniejszymi wizytami.

Na tej podstawie Administrator ocenia skuteczność prowadzonego marketingu oraz może zamawiać wyświetlanie reklam w zależności od tego, co Użytkownik oglądał wcześniej na stronie internetowej (remarketing). Obywa się to jednak anonimowo – Administrator nie wie, czyje dane analizuje. Reklamy są wyświetlane dużej grupie anonimowych użytkowników spełniających określone kryteria i Administrator nie wie, komu konkretnie te reklamy wyświetla.

Systemy te informują o swojej polityce prywatności i dają Użytkownikowi wpływ na to, z jakich informacji mogą korzystać reklamodawcy:

Google: Adwords, DoubleClick, Google Analytics (funkcje analityczne i reklamowe). W każdej chwili możesz sprawdzić, jakie informacje reklamowe na Twój temat zbiera Google i zablokować personalizowanie przez Google reklam: adssettings.google.com. Istnieje możliwość łatwego zablokowania śledzenia przez Google Analytics: tools.google.com. Więcej o polityce prywatności Google przeczytasz tutaj: policies.google.com/privacy.

Facebook (w tym Instagram): Na tej stronie znajdziesz informacje o polityce prywatności i ustawieniach reklamowych facebook.com/help, https://www.facebook.com/about/privacy, https://help.instagram.com/155833707900388.

Istnieje możliwość łącznej rezygnacji ze śledzenia przez te i wiele innych systemów reklamowych na stronie networkadvertising.org.